Actievoorwaarden JP Chenet Ice Vier de Plop!
Winactie 30 december 2022 tot en met 10 februari 2023
De actie wordt georganiseerd door Les Grands Chais de France
(merkeigenaar JP. Chenet Ice, hierna ‘LGCF’).

Les Grands Chais de France
1, Rue de la Division Leclerc
67290 PETERSBACH
FRANKRIJK

ARTIKEL 1. “Vier de PLOP” Actie JP. Chenet Ice Editions

 1. Door deelname aan de actie gaat u akkoord met de hierna genoemde actievoorwaarden. LGCF is te  allen tijde gerechtigd om deze actievoorwaarden te wijzigen. Indien van toepassing zal zo snel  mogelijk op de actiepagina van JP. Chenet een melding worden gemaakt dat de herziene versie van  de voorwaarden opvraagbaar zijn. 
 2. Op deze actie is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Voor zover deze op onderhavige  actie van toepassing is, handelt LGCF in het bijzonder in overeenstemming met de Gedragscode  Promotionele Kansspelen. 
 3. De consumentenactie loopt van 30 december 2022 t/m 10 februari 2023. 
 4. LGCF is te allen tijde gerechtigd de actie te annuleren, te veranderen of eerder te beëindigen. Tevens  is het recht voorbehouden om de gehele actie, voor of tijdens de actie, terug te roepen bij misstanden  en wangedrag van de deelnemers, winnaar en zijn/ haar gezelschap. 
 5. Deelnemers worden ingelicht doormiddel van een bericht via email. 
 6. LGCF is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan  deze actie, direct en of indirect. 
 7. LGCF is niet aansprakelijk voor technische onvolkomenheden gedurende de actieperiode. 
 8. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend, gericht aan Les Grands Chais de France, JP. Chenet  ICE “Vier de PLOP” campaign, attn: Marketing Department / Zone FD_EH / Les Pays-Bas, 1 Rue de  la Division Leclerc, 67290 Petersbach, France  
 9. LGCF is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.

ARTIKEL 2. DEELNEMERS

 1. Deelnemers zijn 18 jaar of ouder. De winnaar moeten middels een ID aantonen dat hij/zij 18 jaar of  ouder is. 
 2. De actie is alleen geldig voor inwoners van Nederland. 
 3. Medewerkers van LGCF, Curiosity Amsterdam, IMLounge en hun (Facebook-)vrienden en familieleden  zijn van deelname uitgesloten, alsmede iedereen die op enige wijze direct of indirect in  organisatorische zin betrokken is bij de actie. 
 4. Als blijkt dat een deelnemer op illegale wijze de uitslag van de actie beïnvloedt, kan deze zonder  opgaaf van reden uit de actie worden verwijderd. 
 5. Deelnemers van deze actie maken kans op één van de drie JBL Party Boxen On The Go of een van de  twintig Instax Mini 11 camera’s inclusief één INSTAX Film Cartridge.  
 6. Deelname geschiedt uitsluitend door het reageren aan de hand van de aanwijzingen aangegeven in de  instructies bij de winactie in de JP. Chenet posts en advertenties van de desbetreffende  Facebookpagina/ Facebook Event en de actiepagina (ivierdeplop.nl). De winnaars ontvangen een e mail. 
 7. De tags en eventuele reacties/berichten moeten in overeenstemming zijn met de goede smaak, de  goede zeden en het fatsoen. LGCF behoudt zich het recht voor om betwistbare reacties direct te  verwijderen zonder te informeren en de deelnemer te diskwalificeren. 
 8. Deelname aan de actie is uitsluitend mogelijk wanneer u uw gegevens tijdig deelt om de prijs te kunnen laten versturen. Deze persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt of verkocht.  Op deze gegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

ARTIKEL 3. WINNAARS

 1. Onder alle inzendingen trekken we drie winnaars voor de hoofdprijs en 20 winnaars van de tweede  prijs. De prijs wordt aan deze persoon toebedeeld als hij/ zij aan de actievoorwaarden voldoet. Wanneer de winnaar niet aan de voorwaarden voldoet of kan voldoen, zal de prijs worden toebedeeld  aan een andere deelnemer en zo verder. 
 2. LGCF neemt via het opgegeven account via een persoonlijk bericht via e-mail contact op. Mocht er na  48 uur geen contact kunnen worden verkregen met de winnaar, dan vervalt de prijs voor die winnaar  automatisch en gaat de prijs naar een nieuwgekozen winnaar. U dient dus vrijwel direct te reageren. U  dient dus binnen 48 uur te reageren, dus wees er op tijd bij. 
 3. LGCF is niet verantwoordelijk voor foutief ingevulde gegevens waardoor de winnaar mogelijkerwijs  geen bericht zou krijgen. 
 4. Alle eventueel ingestuurde berichten en foto’s worden eigendom van LGCF en kunnen op onze  Facebookpagina worden geplaatst. Wilt u niet dat uw informatie, foto of bericht openbaar geplaatst  wordt, dan kunt u helaas niet deelnemen aan deze actie. 
 5. Over de actie en uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

ARTIKEL 4. DE PRIJZEN

 1. Bij weigering van de prijs of enige andere reden van niet-uitkering van de prijs, vervalt deze en blijft de  prijs eigendom van LGCF, zonder dat LGCF daardoor schadeplichtig wordt naar de deelnemer. 2. De planning en levering van de prijzen valt onder de verantwoordelijkheid van LGCF. 3. De prijs betreft drie JBL Partyboxen On The Go en twintig INSTAX Mini Camera’s inclusief één INSTAX  Film Cartridge. Men maakt kans op één van deze prijzen. 
 2. De prijs wordt verstuurd op zo’n manier dat de eventuele maatregelen van de overheid in acht worden  genomen. 
 3. De prijs die uitgegeven wordt met deze actie is persoonlijk en niet inwisselbaar voor geld. Het  overdragen van de prijs is alleen in overleg met de organisatie mogelijk. 
 4. Bij onvoorziene omstandigheden vanuit LGCF, is LGCF gerechtigd een alternatieve prijs aan te bieden.